تبلیغات
نوشته های یك معلم فیزیك - آموزش و پرورش ما به كجا می رود؟
تاریخ : چهارشنبه 6 مرداد 1389 | 04:41 ب.ظ | نویسنده : یاكاموز

امروز خیلی خیلی عصبانی هستم.دیگه دارم می تركم از وضع این اداره و كارمندان نه چندان محترمش.!!!

امروز كه فهمیدم باید اقدامات سفرم به تهران رو خودم باید راست و ریس كنم به امیر زنگ زدم تا با هم به اداره ی محترم آموزش و پرورش شهر بریم چون می دونستم كه قراره چه بلایی به سرم بیاد ولی دیگه تا این حد انتظار نداشتم.چشمتون روز بد نبینه و امیدوارم هیچ وقت و هیچ گاه حتی مسیرتون هم به این اداره نخوره.

بقیه ی ماجرا رو بعدا تعریف می كنم....